Какво е GDPR?

  • Какво е GDPR или Регламент (ЕС) 2016/679?

     Регламентът е основният нормативен акт в европейското право. Неговата роля е съпоставима със закона в нашето национално право. Отнася се до неограничен и неопределен кръг субекти, съдържа норми с общ характер и има действие по отношение на всички държави-членки и абстрактно по отношение на всички частни лица. Регламентът установява нормативни принципи, определя условията за приложението им и произтичащите от тях правни последици. Предназначението му е да урежда обществените отношения в рамките на държавите-членки, с ежедневна непосредствена приложимост, с директен ефект и действие спрямо всички.

     Чрез регламентите ЕС директно урежда обществени отношения. Те са задължителни в своята цялост – това ги разграничава от директивите, които са задължителни само по отношение на резултата, който предписват. Всяка държава-членка е длъжна да изпълнява регламентите. Тя не може избирателно или частично да прилага регламент, независимо от това каква е била позицията ѝ при приемането на акта. Друг съществен елемент е, че никоя държава-членка няма право със собствен акт да изменя или допълва регламент. Тя е длъжна да санкционира всяко негово нарушение или неизпълнение, независимо дали нарушител е държавен орган, или частно лице. Основното качество на регламента е неговата непосредствена приложимост и директен ефект, които се съдържат в принципа на примата на Общностното право, нормативно закрепен в чл. 288 от ДФЕС.
  • Каква е целта на GDPR, или какво е наложило неговото приемане?

     Отговорът на този въпрос се съдържа още в първите редове на Регламент (ЕС) 2016/679 и по-конкретно в изречение второ на съображение № 2:
     „Настоящият регламент има за цел да допринесе за изграждането на пространство на свобода, сигурност и правосъдие и на икономически съюз, за постигането на икономически и социален напредък, за укрепването и сближаването на икономиките в рамките на вътрешния пазар, както и за благосъстоянието на хората.“
   Това е крайната „заветна“ цел на Европейския съюз, а в частност и на GDPR. Тя трябва да бъде подплатена, гарантирана с и в съответствие с принципите, правилата и ПРАВОТО на защита на личните данни на физическите лица, намиращи се на територията на ЕС. Предметът и целите на Регламент (ЕС) 2016/679 се съдържат в общите му разпоредби и по-специално от чл. 1 до чл. 3.

     Причините за поставянето на тези цели – да се гарантират сигурността и защитата на личните данни на физическите лица са неизчерпателно изброени от съображение (4) до съображение (7), включително. Просперитетът на технологиите и икономиката са създали нови предизвикателства пред сигурността на личните данни на физическите лица, като едновременно трябва да се гарантират и всички права и свободи на човека. Именно тук се намесва GDPR. Общият Регламент за защитата на данните въвежда изисквания, касаещи потока на лични данни в публичния и частния сектор. „Той“ няма за цел да преустанови или забрани обмена и събирането на лични данни, а да го регламентира и канализира по начин, който да гарантира сигурността на данните. Прилагайки необходимите процедури за защита, ще бъде по-лесно да се установи изтичането на лични данни и да се преустанови, или ограничи нерегламентираният достъп. Всеки достъп, трансфер или обработка следва да остави своята следа. Вземете за сравнение счетоводството - то няма за цел да спре паричния оборот, а да го контролира и „обяснява“.
  • Дефиниции ( Регламент (EC) 2016 /679 )

   ЛИЧНИ ДАННИ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано; физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер (ЕГН), данни за местоположение, онлайн идентификатор (IP адрес) или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

   СУБЕКТ НА ДАННИ – лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

   ОБРАБОТВАНЕ– всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

   АДМИНИСТРАТОР– физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държавата членка;

   ОБРАБОТВАЩ ЛИЧНИ ДАННИ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

   НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИ ДАННИ - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.
  • Принципи на обработването на личните данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679

   Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност - Вашите данни са обработвани съобразно действащото законодателство, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

   Ограничение на целите - данните Ви се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

   Свеждане на данните до минимум - видовете данни, които събираме са подходящи, свързани със и ограничени до необходимия минимум във връзка с целите, за които се обработват;

   Точност - точни и при необходимост да бъдат поддържани в актуален вид, като се предприемат всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

   Ограничение на съхранението - Вашите данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

   Цялостност и поверителност - обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.  Запитай тук