КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица

  • С Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. се създава Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB). Комитетът е орган на ЕС и притежава правосубектност. Съставен е от ръководителя на всеки орган за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS), или от съответните им представители.
  • На първото заседание на Европейския комитет за защита на личните данни (EDPB), проведено днес, за негов заместник-председател беше предложен и избран единодушно г-н Венцислав Караджов – председател на българския надзорен орган за защита на личните данни.
  • От 2014 г. до влизането в сила на Общия регламент г-н Венцислав Караджов е избиран в рамките на два мандата за заместник-председател на Работна група по чл. 29 от Директива 95/46/ЕО.
  • Комитетът ще бъде в центъра на новата рамка за защита на данните в ЕС. Той ще помогне да се гарантира, че Общият регламент се прилага съгласувано в целия ЕС и ще работи за осигуряване на ефективно сътрудничество между органите по защита на данните.
  • Изборът на г-н Караджов е признание на Европейско ниво за активното участие на КЗЛД в изготвянето на новата европейска правна рамка по защита на личните данни и подготовката за нейното прилагане.

Виж източник


Запитай тук