Актуални новини

  • 23.07.2018
   Комисията за личните данни ще може да влиза в медии и да претърсва компютрите им
   Проектът на правителството за промени в закона, свързани с GDPR, е съобразен с някои критики, но остават доста опасения Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) ще може да извършва проверки в медии с право да влиза във всички помещения на редакцията и на достъп до всеки компютър и друго техническо средство за предаване на данни, както и право да изисква достъп до всички данни и до цялата инфор Виж повече
   Сподели
  • Google превърна стотици фирми в нарушители на GDPR
   03.07.2018
   Стотици фирми се оказваха нарушители на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) заради спорни действия от страна на интернет гиганта Google. За това алармираха представители на рекламния бизнес, пише Reuters. Казусът се заплита след решението на Google да отложи влизането си в консорциум от компании, предлагащи реклама в интернет. Ходът на гиганта се отрази пряко и върху устрема на о Виж повече
   Сподели
  • Фирмите не обърнаха внимание на GDPR и затова не са готови
   28.05.2018
   Българските фирми не са готови да работят в съответствие с новия Европейски регламент за защита на личните данни (GDPR). Причината е, че въпреки не малкото разяснения от страна на Комисията за защита на личните данни, бизнесът не е обърнал необходимото внимание. Това каза в сутрешния блок на БНТ председателят на Комисията Венцислав Караджов. „Повече от година и половина Комисията използва своята Виж повече
   Сподели
  • Как GDPR ще се отрази на работата на лечебните заведения
   25.05.2018
   Влизането в сила на този акт ще има сериозно отражение върху работата на лечебните заведения, поради което липсата на конкретни указания за прилагането му в областта на здравеопазването е сериозен дефицит. Още през 2016 г. European Hospital and Healthcare Federation излезе със серия от препоръки към държавите членки във връзка с прилагането на регламента, най-важната от които е "да се осигурят за Виж повече
   Сподели
  • Приети са нови правила за обработване на лични данни от европейските институции
   25.05.2018
   На 23 май 2018 г., представители на Съвета на ЕС и Европейския Парламент се споразумяха за нов Регламент относно боравенето с лични данни на ниво Европейски институции и от други органи на ЕС. Новите правила са съобразени с Общия регламент за защита на данните (GDPR), който се прилага от 25 май 2018 г. Новите разпоредби ще се прилагат за обработването на данни от институциите, органите и службите Виж повече
   Сподели
  • КЗЛД получи още едно признание за усилията и работата си в защита правата на физическите лица
   25.05.2018
   С Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който започва да се прилага от 25 май 2018 г. се създава Европейски комитет за защита на личните данни (EDPB). Комитетът е орган на ЕС и притежава правосубектност. Съставен е от ръководителя на всеки орган за защита на данните и на Европейския надзорен орган по защита на данните (EDPS), или от съответните им представители. На първото заседание Виж повече
   Сподели
  • Започва прилагането на Общия регламент за защита на данните
   25.05.2018
   От днес, 25 май 2018 г. в Европейския съюз започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). На 6 април 2016 г. ЕС постигна съгласие за осъще Виж повече
   Сподели
  • Подаване на жалби
   07.04.2018
   ВАЖНО! За да подадете по електронен път жалба до КЗЛД (чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД), жалбата трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (моля, вижте указанията, дадени по-долу). КЗЛД не разглежда жалби, сканирани и подадени чрез сайта или на електронната поща на КЗЛД, които не са подписани с електронен подпис. Вие можете да подадете жалба в Ком Виж повече
   Сподели
  • Правителството одобри промени в Закона за защита на личните данни, които изменения синхронизират българското законодателство с европейския Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).
   07.04.2018
   От Министерския съвет обясняват, че промените в Закона за защита на личните данни целят да осигурят защита на физическите лица и обработването на личните им данни по GDPR, както и обработката на данните им от правоохранителните органи в България. „За разлика от досегашната уредба, със законопроекта се унифицират разпоредбите за защита на личните данни на национално ниво и при международния обмен Виж повече
   Сподели
  • Практически насоки на КЗЛД в кои случаи не е необходимо съгласие за обработване на лични данни
   07.04.2018
   Обработването на лични данни от администратори на лични данни, както в публичната, така и в частната сфера е законосъобразно, ако е налице някое от правните основания, изчерпателно изброени в чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, ОРЗД, GDPR): a) субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цел Виж повече
   Сподели
  • КЗЛД изрази становище относно обработването на лични данни от Прокуратурата на Република България при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели
   07.04.2018
   На 22 юни 2018 г. КЗЛД прие становище в отговор на постъпило запитване от Главния прокурор на Република България, относно приложението на Регламент (ЕС) 2016/679 при публикуване на прессъобщения и предоставяне на информация за журналистически цели от Прокуратурата на Република България. В своето становище КЗЛД прави анализ на поставените въпроси при прилагане на новите европейски правила за защи Виж повече
   Сподели


  Запитай тук!