GDPR юридически лица

  • Изготвяне на пълна документация на дружеството по Регламент (EC) 2016 /679:

     С оглед дейността на дружеството и с изискванията на ЕС по регламента се съставят документи, спазващи принципите и духа на Регламент (ЕС) 2016/679, чрез които се гарантира защитата и правилното обработване на личните данни на физическите лица, както и опазването на Дружеството от злоупотреби и недобросъвестни действия срещу него.
  • Договор за абонамент и DPO (Data Protection Officer) с Дейта Корп ООД :

     Ние предлагаме и услуга, на базата на договор за годишен абонамент, с която се задължаваме да следим за правилното изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 от дружеството и през времето на договора да актуализираме документацията, даваме насоки и съвети, да предоставим длъжностно лице по защита на данните по раздел 4, чл. 37 и следващите от регламента и чл. 69 и следващите от ЗЗЛД, да бъдем първата защитна линия в борбата с неправилното използване и разпространение на лични данни на физически лица.
  • Одитиране на вече интегрирани Политики и правила по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД

     Тази услуга Ви дава възможност да проследите дали вече изработената документация и техническа обезпеченост са актуални и правилно приложени. Нашият екип от специалисти ще направи подробна и задълбочена проверка и ще изготви официално подписано и подпечатано становище, което ще има препоръчителен характер за Вас и Вашия бизнес.
   1. Документацията Ви е изрядна и актуална, процедурите се прилагат правилно, технически сте обезпечени. В този случай Вашите служители, клиенти и партньори могат да бъдат спокойни, че личните им данни са надлежно защитени.
   2.  Документацията Ви не е изрядна и/или актуална; процедурите не се прилагат правилно; технически не сте защитени. При този вариант нашият екип ще изготви официално становище по проблемните области и пропуските, както и ще издаде Препоръки, които е целесъобразно да бъдат изпълнени в най- кратък срок.
   3.  Документацията Ви не е изрядна и/или актуална; процедурите не се прилагат правилно; технически не сте защитени. При този вариант нашият екип ще изготви официално становище по проблемните области и пропуските, както и ще издаде Препоръки, които е целесъобразно да бъдат изпълнени в най- кратък срок. При желание от Ваша страна може да ни поверите актуализирането, допълването или изработката на нова документация, както и обучение на служителите Ви, с оглед правилното прилагане на правилата и процедурите по Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Всичко това ще получите на преференциални цени, с ясни и открити договорни отношения.  Запитай тук